Canta el Capítulo 4: Emancipación (kaivalya)

4.1 janmaoṣadhimantratapassamādhijāḥ siddhayaḥ
जन्मओषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

 • janma
 • oṣadhi
 • mantra
 • tapaḥ
 • samādhijāḥ
 • siddhayaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.1

4.2 jātyantarapariṇāmaḥ prakṛtyāpūrāt
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥२॥

 • jāti
 • antara
 • pariṇāmaḥ
 • prakṛti
 • āpūrāt

Patanjali Yoga Sutra 4.2

4.3 nimittamaprayojakaṃ prakṛtīnāṃvaraṇabhedastu tataḥ kṣetrikavat
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनांवरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥३॥

 • nimittam
 • aprayojakaṃ
 • prakṛtīnāṃ
 • varaṇa
 • bhedaḥ
 • tu
 • tataḥ
 • kṣetrikavat

Patanjali Yoga Sutra 4.3

4.4 nirmāṇacittānyasmitāmātrāt
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥

 • nirmāṇa
 • citta
 • anyasmitā
 • mātrāt

Patanjali Yoga Sutra 4.4

4.5 pravṛttibhede prayojakaṃ cittamekamanekeṣām
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥

 • pravṛttibhede
 • prayojakaṃ
 • cittam
 • ekam
 • anekeṣām

Patanjali Yoga Sutra 4.5

4.6 tatra dhyānajamanāśayam
तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥६॥

 • tatra
 • dhyānajam
 • anāśayam

Patanjali Yoga Sutra 4.6

4.7 karmāśuklākṛṣṇaṃ yoginaḥ trividhamitareṣām
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम् ॥७॥

 • karma
 • aśukla
 • akṛṣṇaṃ
 • yoginaḥ
 • trividham
 • itareṣām

Patanjali Yoga Sutra 4.7

4.8 tataḥ tadvipākānuguṇānāmevābhivyaktiḥ vāsanānām
ततः तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिः वासनानाम् ॥८॥

 • tataḥ
 • tat
 • vipāka
 • anuguṇānām
 • eva
 • abhivyaktiḥ
 • vāsanānām

Patanjali Yoga Sutra 4.8

4.9 jāti deśa kāla vyavahitānāmapyānantaryāṃ smṛtisaṃskārayoḥ ekarūpatvāt
जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तर्यां स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात् ॥९॥

 • jāti
 • deśa
 • kāla
 • vyavahitānām
 • api
 • ānantaryāṃ
 • smṛti
 • saṃskārayoḥ
 • eka
 • rūpatvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.9

4.10 tāsāmanāditvaṃ cāśiṣo nityatvāt
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥१०॥

 • tāsām
 • anāditvaṃ
 • ca
 • āśiṣaḥ
 • nityatvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.10

4.11 hetuphalāśrayālambanaiḥsaṃgṛhītatvāteṣāmabhāvetadabhāvaḥ
हेतुफलाश्रयालम्बनैःसंगृहीतत्वातेषामभावेतदभावः ॥११॥

 • hetu
 • phala
 • āśraya
 • ālambanaiḥ
 • saṅgṛhītatvāt
 • eṣām
 • abhāve
 • tat
 • abhāvaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.11

4.12 atītānāgataṃ svarūpato’stiadhvabhedād dharmāṇām
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तिअध्वभेदाद् धर्माणाम् ॥१२॥

 • atītā
 • anāgataṃ
 • svarūpataḥ
 • asti
 • adhva
 • bhedāt
 • dharmāṇām

Patanjali Yoga Sutra 4.12

4.13 te vyaktasūkṣmāḥ guṇātmānaḥ
ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः ॥१३॥

 • te
 • vyakta
 • sūkṣmāḥ
 • guṇa
 • ātmānaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.13

4.14 pariṇāmaikatvāt vastutattvam
परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् ॥१४॥

 • pariṇāma
 • ekatvāt
 • vastu
 • tattvam

Patanjali Yoga Sutra 4.14

4.15 vastusāmye cittabhedāttayorvibhaktaḥ panthāḥ
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥१५॥

 • vastu
 • sāmye
 • citta
 • bhedāt
 • tayoḥ
 • vibhaktaḥ
 • panthāḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.15

4.16 na caikacittatantraṃ cedvastu tadapramāṇakaṃ tadā kiṃ syāt
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥१६॥

 • na
 • ca
 • eka
 • citta
 • tantraṃ
 • vastu
 • tad
 • apramāṇakaṃ
 • tadā
 • kiṃ
 • syāt

Patanjali Yoga Sutra 4.16

4.17 taduparāgāpekṣitvāt cittasya vastujñātājñātaṃ
तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातं ॥१७॥

 • tat
 • uparāga
 • apekṣitvāt
 • cittasya
 • vastu
 • jñāta
 • ajñātaṃ

Patanjali Yoga Sutra 4.17

4.18 sadā jñātāścittavṛttayastatprabhoḥ puruṣasyāpariṇāmitvāt
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् ॥ १८॥

 • sadā
 • jñātāḥ
 • citta
 • vrttayaḥ
 • tat
 • prabhoḥ
 • puruṣasya
 • apariṇāmitvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.18