Canta el Capítulo 2: Práctica (sadhana)

2.1 tapaḥ svādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥

 • tapaḥ
 • sva
 • adhyāya
 • iśvara
 • praṇidhānāni
 • kriyā
 • yogaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.1

2.2 samādhibhāvanārthaḥ kleśa tanūkaraṇārthaśca

 समाधिभावनार्थः क्लेश तनूकरणार्थश्च ॥२॥

 • samādhi
 • bhāvanā
 • arthaḥ
 • kleśa
 • tanū
 • karaṇa
 • arthaḥ
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.2

2.3 avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśaḥ kleśāḥ

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशाः ॥३॥

 • avidyā
 • asmitā
 • rāga
 • dveṣa
 • abhiniveśaḥ
 • kleśāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.3

2.4 avidyā kṣetramuttareṣām prasuptatanuvicchinnodārāṇām

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥४॥

 • avidyā
 • kṣetram
 • uttareṣām
 • prasupta
 • tanu
 • vicchinna
 • udārāṇām

Patanjali Yoga Sutra 2.4

2.5 anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥५॥

 • anitya
 • aśuci
 • duḥkha
 • anātmasu
 • nitya
 • śuci
 • sukha
 • ātma
 • khyātiḥ
 • avidya

Patanjali Yoga Sutra 2.5

2.6 dṛgdarśanaśaktyorekātmataivāsmitāavidyāsmitārāgadveṣābhiniveśaḥ kleśāḥ

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता॥६॥

 • dṛg
 • darśana
 • śaktyoḥ
 • eka
 • ātmatā
 • iva
 • asmitā

Patanjali Yoga Sutra 2.6

2.7 sukhānuśayī rāgaḥ

सुखानुशयी रागः ॥७॥

 • sukha
 • anuśayī
 • rāgaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.7

2.8 duḥkhānuśayī dveṣaḥ

दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥

 • duḥkha
 • anuśayī
 • dveṣaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.8

2.9 svarasvāhi viduṣo’pi tathārūḍho’bhiniveśaḥ

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥

 • sva
 • rasa
 • vāhī
 • viduṣaḥ
 • api
 • tathā
 • ārūḍhaḥ
 • abhiniveśaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.9

2.10 te pratiprasavaheyāḥ sūkṣmāḥ

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥१०॥

 • te
 • pratiprasava
 • heyāḥ
 • sūkṣmāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.10

2.11 dhyāna heyāḥ tadvṛttayaḥ

ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः ॥११॥

 • dhyāna
 • heyāḥ
 • tat
 • vṛttayaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.11

2.12 kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥

 • kleśa
 • mūlaḥ
 • karma
 • āśayaḥ
 • dṛṣṭa
 • adṛṣṭa
 • janma
 • vedanīyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.12

2.13 sati mūle tadvipāko jātyāyurbhogāḥ
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥१३॥

 • sati
 • mule
 • tat
 • vipākaḥ
 • jāti
 • āyuḥ
 • bhogāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.13

2.14 te hlāda paritāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt
ते ह्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥१४॥

 • te
 • hlāda
 • paritāpa
 • phalāḥ
 • puṇya
 • apuṇya
 • hetutvāt

Patanjali Yoga Sutra 2.14

2.15 pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhaiḥ guṇavṛttivirodhācca duḥkhameva sarvaṃ vivekinaḥ
परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥१५॥

 • pariṇāma
 • tāpa
 • saṃskāra
 • duḥkhaiḥ
 • guṇa
 • vṛtti
 • virodhāt
 • ca
 • duḥkham
 • eva
 • sarvaṃ
 • vivekinaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.15

2.16 heyaṃ duḥkhamanāgatam
हेयं दुःखमनागतम् ॥१६॥

 • heyaṃ
 • duḥkham
 • anāgatam

Patanjali Yoga Sutra 2.16

2.17 draṣṭṛdṛśyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ
द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥

 • draṣṭṛ
 • dṛśyayoḥ
 • saṃyogaḥ
 • heya
 • hetuḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.17

2.18 prakāśakriyāsthitiśīlaṃ bhūtendriyātmakaṃ bhogāpavargārthaṃ dṛśyam
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥१८॥

 • prakāśa
 • kriya
 • sthiti
 • śīlaṃ
 • bhūta
 • indriya
 • ātmakaṃ
 • bhoga
 • apavarga
 • arthaṃ
 • dṛśyam

Patanjali Yoga Sutra 2.18

2.19 viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥

 • viśeṣa
 • aviśeṣa
 • liṅga
 • mātra
 • aliṅgāni
 • guṇa
 • parvāṇi

Patanjali Yoga Sutra 2.19

2.20 draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho’pi pratyayānupaśyaḥ
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥

 • draṣṭā
 • dṛśi
 • mātraḥ
 • śuddhaḥ
 • api
 • pratyaya
 • anupaśyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.20

2.21 tadartha eva dṛśyasyātmā
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥

 • tat
 • artha
 • eva
 • dṛśyasya
 • ātmā

Patanjali Yoga Sutra 2.21

2.22 kṛtārthaṃ pratinaṣṭaṃpyanaṣṭaṃ tadanya sādhāraṇatvāt
कृतार्थं प्रतिनष्टंप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् ॥२२॥

 • kṛta
 • arthaṃ
 • prati
 • naṣṭaṃ
 • api
 • anaṣṭaṃ
 • tat
 • anya
 • sādhāraṇatvāt

Patanjali Yoga Sutra 2.22

2.23 svasvāmiśaktyoḥ svarūpopalabdhihetuḥ saṃyogaḥ
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥

 • sva
 • svāmi
 • śaktyoḥ
 • svarūpa
 • upalabdhi
 • hetuḥ
 • saṃyogaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.23

2.24 tasya heturavidyā
तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥

 • tasya
 • hetuḥ
 • avidyā

Patanjali Yoga Sutra 2.24

2.25 tadabhāvātsaṃyogābhāvo hānaṃ taddṛśeḥ kaivalyam
तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ॥२५॥

 • tat
 • abhāvāt
 • saṃyoga
 • abhāvaḥ
 • hānaṃ
 • tat
 • dṛśeḥ
 • kaivalyam

Patanjali Yoga Sutra 2.25

2.26 vivekakhyātiraviplavā hānopāyaḥ
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥

 • viveka
 • khyātiḥ
 • aviplavā
 • hāna
 • upāyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.26

2.27 tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajña
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञ ॥२७॥

 • tasya
 • saptadhā
 • prānta
 • bhūmiḥ
 • prajñā

Patanjali Yoga Sutra 2.27

2.28 yogāṅgānuṣṭhānādaśuddhikṣaye jñānadīptirāvivekakhyāteḥ
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥२८॥

 • yoga
 • aṅga
 • anuṣṭhānāt
 • aśuddhi
 • kṣaye
 • jñāna
 • dīptiḥ
 • āviveka
 • khyāteḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.28

2.29 yama niyamāsana prāṇāyāma pratyāhāra dhāraṇā dhyāna samādhayo’ṣṭāvaṅgāni
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२९॥

 • yama
 • niyama
 • asana
 • prāṇāyāma
 • pratyāhāra
 • dhāraṇā
 • dhyāna
 • samādhayaḥ
 • aṣṭāu
 • aṅgāni

Patanjali Yoga Sutra 2.29

2.30 ahiṃsāsatyāsteya brahmacaryāparigrahāḥ yamāḥ
अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः ॥३०॥

 • ahiṃsā
 • satya
 • asteya
 • brahmacarya
 • aparigrahāḥ
 • yamāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.30

2.31 jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumāmahāvratam
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमामहाव्रतम् ॥३१॥

 • jāti
 • deśa
 • kāla
 • samaya
 • anavacchinnāḥ
 • sārvabhaumāḥ
 • mahāvratam

Patanjali Yoga Sutra 2.31

2.32 śauca saṃtoṣa tapaḥ svādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ
शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥

 • śauca
 • saṃtoṣa
 • tapaḥ
 • sva
 • adhyāya
 • iśvara
 • praṇidhānāni
 • niyamāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.32

2.33 vitarkabādhane pratiprakṣabhāvanam
वितर्कबाधने प्रतिप्रक्षभावनम् ॥३३॥

 • vitarkaḥ
 • bādhane
 • pratiprakṣa
 • bhāvanam

Patanjali Yoga Sutra 2.33

2.34 vitarkā hiṃsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohāpūrvakā mṛdumadhya adhimātrā duḥkhājñānānantaphalā iti pratiprakṣabhāvanam
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहापूर्वका मृदुमध्य अधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिप्रक्षभावनम् ॥३४॥

 • vitarkā
 • hiṃsādayaḥ
 • kṛta
 • kārita
 • anumoditāḥ
 • lobha
 • krodha
 • mohā
 • pūrvakāḥ
 • mṛdu
 • madhya
 • adhimātrā
 • duḥkha
 • ajñāna
 • ananta
 • phalā
 • iti
 • pratiprakṣa
 • bhāvanam

Patanjali Yoga Sutra 2.34

2.35 ahiṃsāpratiṣṭhāyaṃ tatsannidhau vairatyāghaḥ
अहिंसाप्रतिष्ठायं तत्सन्निधौ वैरत्याघः ॥३५॥

 • ahiṃsā
 • pratiṣṭhāyaṃ
 • tat
 • sannidhau
 • vaira
 • tyāghaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.35

2.36 satyapratiṣthāyaṃ kriyāphalāśrayatvam
सत्यप्रतिष्थायं क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥३६॥

 • satya
 • pratiṣthāyaṃ
 • kriya
 • phala
 • āśrayatvam

Patanjali Yoga Sutra 2.36

2.37 asteyapratiṣṭhāyāṃ sarvaratnopasthānam
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

 • asteya
 • pratiṣṭhāyāṃ
 • sarva
 • ratna
 • upasthānam

Patanjali Yoga Sutra 2.37

2.38 brahmacarya pratiṣṭhāyāṃ vīryalābhaḥ
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥

 • brahmacarya
 • pratiṣṭhāyāṃ
 • vīrya
 • lābhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.38

2.39 aparigrahasthairye janmakathaṃtā saṃbodhaḥ
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंता संबोधः ॥३९॥

 • aparigraha
 • sthairye
 • janma
 • kathaṃtā
 • saṃbodhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.39

2.40 śaucāt svāṅgajugupsā parairasaṃsargaḥ
शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥

 • śaucāt
 • svāṅga
 • jugupsā
 • paraiḥ
 • asaṃsargaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.40

2.41 sattvaśuddhiḥ saumanasyaikāgryendriyajayātmadarśana yogyatvāni ca
सत्त्वशुद्धिः सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च ॥४१॥

 • sattva
 • śuddhiḥ
 • saumanasya
 • ekāgrya
 • indriya
 • jaya
 • ātma
 • darśana
 • yogyatvāni
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.41

2.42 saṃtoṣātanuttamassukhalābhaḥ
संतोषातनुत्तमस्सुखलाभः ॥४२॥

 • saṃtoṣāt
 • anuttama
 • sukha
 • lābhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.42

2.43 kāyendriyasiddhiraśuddhikṣayāt tapasaḥ
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः ॥४३॥

 • kaya
 • indriya
 • siddhiḥ
 • aśuddhi
 • kṣayāt
 • tapasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.43

2.44 svādhyāyādiṣṭadevatā saṃprayogaḥ
स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥४४॥

 • sva
 • adhyāyāt
 • iṣṭa
 • devatā
 • saṃprayogaḥ
 • ātma
 • darśana
 • yogyatvāni
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.44

2.45 samādhi siddhiḥīśvarapraṇidhānāt
समाधि सिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥४५॥

 • samādhi
 • siddhiḥ
 • īśvara
 • praṇidhānāt

Patanjali Yoga Sutra 2.45

2.46 sthirasukhamāsanam
स्थिरसुखमासनम् ॥४६॥

 • sthira
 • sukham
 • āsanam

Patanjali Yoga Sutra 2.46

2.47 prayatnaśaithilyānantasamāpattibhyām
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥४७॥

 • prayatna
 • śaithilya
 • ananta
 • samāpattibhyām

Patanjali Yoga Sutra 2.47

2.48 tato dvaṅdvānabhighātaḥ
ततो द्वङ्द्वानभिघातः ॥४८॥

 • tataḥ
 • dvaṅdva
 • anabhighātaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.48

2.49 tasmin sati śvāsapraśvāsayorgativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥

 • tasmin
 • sati
 • śvāsa
 • praśvāsayoḥ
 • gati
 • vicchedaḥ
 • prāṇāyāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.49

2.50 saḥ tu bāhyābhyantarasthambha vṛttiḥ deśakālasankhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ
स: तु बाह्याभ्यन्तरस्थम्भ वृत्तिः देशकालसन्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥

 • sa
 • tu
 • bāhya
 • ābhyantara
 • sthambha
 • vṛttiḥ
 • deśa
 • kāla
 • sankhyābhiḥ
 • paridṛṣṭaḥ
 • dīrgha
 • sūkṣmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.50

2.51 bāhyābhyantara viṣayākṣepī caturthaḥ
बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

 • bāhya
 • ābhyantara
 • viṣaya
 • ākṣepī
 • caturthaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.51

2.52 tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥

 • tataḥ
 • kṣīyate
 • prakāśa
 • āvaraṇam

Patanjali Yoga Sutra 2.52

2.53 dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ
धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

 • dhāraṇāsu
 • ca
 • yogyatā
 • manasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.53

2.54 svaviṣayāsaṃprayoge cittasya svarūpānukāraivendriyāṇāṃ pratyāhāraḥ
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

 • sva
 • viṣaya
 • asaṃprayoge
 • cittasya
 • svarūpa
 • anukāraḥ
 • iva
 • indriyāṇāṃ
 • pratyāhāraḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.54

2.55 tataḥ paramāvaśyatā indriyāṇām
ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् ॥५५॥

 • tataḥ
 • paramā
 • vaśyatā
 • indriyāṇām

Patanjali Yoga Sutra 2.52