Canta el Capítulo 4: Emancipación (kaivalya)

4.1 janmaoṣadhimantratapassamādhijāḥ siddhayaḥ
जन्मओषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः ॥१॥

 • janma
 • oṣadhi
 • mantra
 • tapaḥ
 • samādhijāḥ
 • siddhayaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.1

4.2 jātyantarapariṇāmaḥ prakṛtyāpūrāt
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात् ॥२॥

 • jāti
 • antara
 • pariṇāmaḥ
 • prakṛti
 • āpūrāt

Patanjali Yoga Sutra 4.2

4.3 nimittamaprayojakaṃ prakṛtīnāṃvaraṇabhedastu tataḥ kṣetrikavat
निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनांवरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत् ॥३॥

 • nimittam
 • aprayojakaṃ
 • prakṛtīnāṃ
 • varaṇa
 • bhedaḥ
 • tu
 • tataḥ
 • kṣetrikavat

Patanjali Yoga Sutra 4.3

4.4 nirmāṇacittānyasmitāmātrāt
निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात् ॥४॥

 • nirmāṇa
 • citta
 • anyasmitā
 • mātrāt

Patanjali Yoga Sutra 4.4

4.5 pravṛttibhede prayojakaṃ cittamekamanekeṣām
प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम् ॥५॥

 • pravṛttibhede
 • prayojakaṃ
 • cittam
 • ekam
 • anekeṣām

Patanjali Yoga Sutra 4.5

4.6 tatra dhyānajamanāśayam
तत्र ध्यानजमनाशयम् ॥६॥

 • tatra
 • dhyānajam
 • anāśayam

Patanjali Yoga Sutra 4.6

4.7 karmāśuklākṛṣṇaṃ yoginaḥ trividhamitareṣām
कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनः त्रिविधमितरेषाम् ॥७॥

 • karma
 • aśukla
 • akṛṣṇaṃ
 • yoginaḥ
 • trividham
 • itareṣām

Patanjali Yoga Sutra 4.7

4.8 tataḥ tadvipākānuguṇānāmevābhivyaktiḥ vāsanānām
ततः तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिः वासनानाम् ॥८॥

 • tataḥ
 • tat
 • vipāka
 • anuguṇānām
 • eva
 • abhivyaktiḥ
 • vāsanānām

Patanjali Yoga Sutra 4.8

4.9 jāti deśa kāla vyavahitānāmapyānantaryāṃ smṛtisaṃskārayoḥ ekarūpatvāt
जाति देश काल व्यवहितानामप्यानन्तर्यां स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात् ॥९॥

 • jāti
 • deśa
 • kāla
 • vyavahitānām
 • api
 • ānantaryāṃ
 • smṛti
 • saṃskārayoḥ
 • eka
 • rūpatvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.9

4.10 tāsāmanāditvaṃ cāśiṣo nityatvāt
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्वात् ॥१०॥

 • tāsām
 • anāditvaṃ
 • ca
 • āśiṣaḥ
 • nityatvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.10

4.11 hetuphalāśrayālambanaiḥsaṃgṛhītatvāteṣāmabhāvetadabhāvaḥ
हेतुफलाश्रयालम्बनैःसंगृहीतत्वातेषामभावेतदभावः ॥११॥

 • hetu
 • phala
 • āśraya
 • ālambanaiḥ
 • saṅgṛhītatvāt
 • eṣām
 • abhāve
 • tat
 • abhāvaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.11

4.12 atītānāgataṃ svarūpato’stiadhvabhedād dharmāṇām
अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्तिअध्वभेदाद् धर्माणाम् ॥१२॥

 • atītā
 • anāgataṃ
 • svarūpataḥ
 • asti
 • adhva
 • bhedāt
 • dharmāṇām

Patanjali Yoga Sutra 4.12

4.13 te vyaktasūkṣmāḥ guṇātmānaḥ
ते व्यक्तसूक्ष्माः गुणात्मानः ॥१३॥

 • te
 • vyakta
 • sūkṣmāḥ
 • guṇa
 • ātmānaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.13

4.14 pariṇāmaikatvāt vastutattvam
परिणामैकत्वात् वस्तुतत्त्वम् ॥१४॥

 • pariṇāma
 • ekatvāt
 • vastu
 • tattvam

Patanjali Yoga Sutra 4.14

4.15 vastusāmye cittabhedāttayorvibhaktaḥ panthāḥ
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तः पन्थाः ॥१५॥

 • vastu
 • sāmye
 • citta
 • bhedāt
 • tayoḥ
 • vibhaktaḥ
 • panthāḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.15

4.16 na caikacittatantraṃ cedvastu tadapramāṇakaṃ tadā kiṃ syāt
न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् ॥१६॥

 • na
 • ca
 • eka
 • citta
 • tantraṃ
 • vastu
 • tad
 • apramāṇakaṃ
 • tadā
 • kiṃ
 • syāt

Patanjali Yoga Sutra 4.16

4.17 taduparāgāpekṣitvāt cittasya vastujñātājñātaṃ
तदुपरागापेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तुज्ञाताज्ञातं ॥१७॥

 • tat
 • uparāga
 • apekṣitvāt
 • cittasya
 • vastu
 • jñāta
 • ajñātaṃ

Patanjali Yoga Sutra 4.17

4.18 sadā jñātāścittavṛttayastatprabhoḥ puruṣasyāpariṇāmitvāt
सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् ॥ १८॥

 • sadā
 • jñātāḥ
 • citta
 • vrttayaḥ
 • tat
 • prabhoḥ
 • puruṣasya
 • apariṇāmitvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.18

4.19 na tatsvābhāsaṃ dṛśyatvāt
न तत्स्वाभासं दृश्यत्वात् ॥१९॥

 • na
 • tat
 • sva
 • ābhāsaṃ
 • dṛśyatvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.19

4.20 eka samaye cobhayānavadhāraṇam
एक समये चोभयानवधारणम् ॥२०॥

 • eka
 • samaye
 • ca
 • ubhaya
 • anavadhāraṇam

Patanjali Yoga Sutra 4.20

4.21 cittāntara dṛśye buddhibuddheḥ atiprasaṅgaḥ smṛtisaṃkaraśca
चित्तान्तर दृश्ये बुद्धिबुद्धेः अतिप्रसङ्गः स्मृतिसङ्करश्च ॥२१॥

 • citta
 • antara
 • dṛśye
 • buddhi
 • buddheḥ
 • atiprasaṅgaḥ
 • smṛti
 • saṅkaraḥ
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 4.21

4.22 citerapratisaṃkramāyāḥ tadākārāpattau svabuddhi saṃvedanam
चितेरप्रतिसंक्रमायाः तदाकारापत्तौ स्वबुद्धि संवेदनम् ॥२२॥

 • citeḥ
 • apratisaṃkramāyāḥ
 • tat
 • ākāra
 • āpattau
 • sva
 • buddhi
 • saṃvedanam

Patanjali Yoga Sutra 4.22

4.23 draṣṭṛdṛśyoparaktaṃ cittaṃ sarvārtham
द्रष्टृदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थम् ॥२३॥

 • draṣṭṛ
 • dṛśyaḥ
 • uparaktaṃ
 • cittaṃ
 • sarva
 • artham

Patanjali Yoga Sutra 4.23

4.24 tadasaṅkhyeya vāsanābhiś citramapi parārtham saṃhatyakāritvāt
तद् असंख्येयवासनाभिश् चित्रम् अपि परार्थं संहत्यकारित्वात् ॥२४॥

 • tat
 • asaṅkhyeya
 • vāsanābhiś
 • citram
 • api
 • para
 • artham
 • saṃhati
 • akāritvāt

Patanjali Yoga Sutra 4.24

4.25 viśeṣadarśinaḥ ātmabhāvabhāvanāvinivṛttiḥ
विशेषदर्शिनः आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥२५॥

 • viśeṣa
 • darśinaḥ
 • ātma
 • bhāva
 • bhavana
 • vinivṛttiḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.25

4.26 tadā vivekanimnaṃ kaivalyaprāgbhāraṃ cittam
तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तम् ॥२६॥

 • tadā
 • viveka
 • nimnaṃ
 • kaivalya
 • prāk
 • bhāraṃ
 • cittam

Patanjali Yoga Sutra 4.26

4.27 tacchidreṣu pratyayāntarāṇi saṃskārebhyaḥ
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥२७॥

 • tat
 • chidreṣu
 • pratyaya
 • antarāṇi
 • saṃskārebhyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.27

4.28 hānameṣāṃ kleśavaduktam
हानमेषां क्लेशवदुक्तम् ॥२८॥

 • hānam
 • eṣāṃ
 • kleśavat
 • uktam

Patanjali Yoga Sutra 4.28

4.29 prasaṃkhyāne’pyakusīdasya sarvathā vivekakhyāteḥ dharmameghassamādhiḥ
प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्ममेघसमाधिः ॥२९॥

 • prasaṅkhyāne
 • api
 • akusīdasya
 • sarvathā
 • viveka
 • khyāteḥ
 • dharma
 • meghaḥ
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.29

4.30 tataḥ kleśakarmanivṛttiḥ
ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥३०॥

 • tataḥ
 • kleśa
 • karma
 • nivṛttiḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.30

4.31 tadā sarvāvaraṇamalāpetasya jñānasyānantyāt jñeyamalpam
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्यात् ज्ञेयमल्पम् ॥३१॥

 • tadā
 • sarva
 • āvaraṇam
 • alāpetasya
 • jñānasya
 • ānantyāt
 • jñeyam
 • alpam

Patanjali Yoga Sutra 4.31

4.32 tataḥ kṛtārthānaṃ pariṇāmakramasamāptirguṇānām
ततः कृतार्थानं परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानाम् ॥३२॥

 • tataḥ
 • kṛta
 • arthānaṃ
 • pariṇāma
 • karma
 • samāptiḥ
 • guṇānām

Patanjali Yoga Sutra 4.32

4.33 kṣaṇapratiyogī pariṇāmāparānta nirgrāhyaḥ kramaḥ
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्त निर्ग्राह्यः क्रमः ॥३३॥

 • kṣaṇa
 • pratiyogī
 • pariṇāma
 • apara
 • anta
 • nirgrāhyaḥ
 • kramaḥ

Patanjali Yoga Sutra 4.33

4.34 puruṣārthaśūnyānāṃ guṇānāṃpratiprasavaḥ kaivalyaṃ svarūpapratiṣṭhā vā citiśaktiriti
पुरुषार्थशून्यानां गुणानांप्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति ॥३४॥

 • puruṣa
 • artha
 • śūnyānāṃ
 • guṇānāṃ
 • pratiprasavaḥ
 • kaivalyaṃ
 • svarūpa
 • pratiṣṭhā
 • citi
 • śaktiḥ
 • iti

Patanjali Yoga Sutra 4.34