Canta el Capítulo 1: Integración (samadhi)

1.1 atha yogānuśāsanam

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

 • atha
 • yoga
 • ānuśāsanam

Patanjali Yoga Sutra 1.1

1.2 yogaścittavṛttinirodhaḥ

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

 • yogaḥ
 • citta
 • vṛtti

Patanjali Yoga Sutra 1.2

1.3 tadā draṣṭuḥ svarūpe’vasthānam

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥३॥

 • tadā
 • draṣṭuḥ
 • svarūpe
 • avasthānam

Patanjali Yoga Sutra 1.3

1.4 vṛtti sārūpyamitaratra

वृत्ति सारूप्यमितरत्र ॥४॥

 • vṛtti
 • sārūpyam
 • itaratra

Patanjali Yoga Sutra 1.4

1.5 vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥५॥

 • vṛttayaḥ
 • pañcatayyaḥ
 • kliṣṭa
 • akliṣṭāḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.5

1.6 pramāṇa viparyaya vikalpa nidrā smṛtayaḥ

प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः ॥६॥

 • pramāṇa
 • viparyaya
 • vikalpa
 • nidrā
 • smṛtayaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.6

1.7 pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥

 • pratyakṣa
 • ānumāna
 • āgamāḥ
 • pramāṇāni

Patanjali Yoga Sutra 1.7

1.8 viparyayo mithyājñānamatadrūpa pratiṣṭham

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् ॥८॥

 • viparyayaḥ
 • mithyā
 • jñānam
 • atad
 • rūpa
 • pratiṣṭham

Patanjali Yoga Sutra 1.8

1.9 śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥

 • śabda
 • jñāna
 • anupātī
 • vastu
 • śūnyaḥ
 • vikalpaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.9

1.10 abhāvapratyayālambanā vṛttirnidra

अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्र ॥१०॥

 • abhāva
 • pratyaya
 • ālambanā
 • vṛttiḥ
 • nidrā

Patanjali Yoga Sutra 1.10

1.11 anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥११॥

 • anubhūta
 • viṣaya
 • asaṃpramoṣaḥ
 • smṛtiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.11

1.12 abhyāsavairāgyābhyāṃ tannirodhaḥ

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥

 • abhyāsa
 • vairāgyābhyāṃ
 • tat
 • nirodhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.12

1.13 tatra sthitau yatno’bhyāsaḥ

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥

 • tatra
 • sthitau
 • yatnaḥ
 • abhyāsaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.13

1.14 sa tu dīrghakāla nairantarya satkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ

स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥१४॥

 • saḥ
 • tu
 • dīrgha
 • kāla
 • nairantarya
 • satkāra
 • āsevitaḥ
 • dṛḍha
 • bhūmiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.14

1.15 dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjṇā vairāgyam

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्णा वैराग्यम् ॥१५॥

 • dṛṣṭa
 • anuśravika
 • viṣaya
 • vitṛṣṇasya
 • vaśīkāra
 • saṃjṇā
 • vairāgyam

Patanjali Yoga Sutra 1.15

1.16 tatparaṃ puruṣakhyāteḥ guṇavaitṛṣṇyam

तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् ॥१६॥

 • tat
 • paraṃ
 • puruṣa
 • khyāteḥ
 • guṇa
 • vaitṛṣṇyam

Patanjali Yoga Sutra 1.16

1.17 vitarkavicārānandāsmitārupānugamātsaṃprajñātaḥ

वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्संप्रज्ञातः ॥१७॥

 • vitarka
 • vicāra
 • ānanda
 • asmitā
 • rupā
 • anugamāt
 • saṃprajñātaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.17

1.18 virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ saṃskāraśeṣo’nyaḥ

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥

 • virāma
 • pratyaya
 • abhyāsa
 • pūrvaḥ
 • saṃskāra
 • śeṣaḥ
 • anyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.18

1.19 bhavapratyayo videhaprakṛtilayānam

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानम् ॥१९॥

 • bhava
 • pratyayaḥ
 • videha
 • prakṛti
 • layānām

Patanjali Yoga Sutra 1.19

1.20 śraddhāvīryasmṛti samādhiprajñāpūrvaka itareṣām

श्रद्धावीर्यस्मृति समाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥२०॥

 • śraddhā
 • vīrya
 • smṛti
 • samādhi
 • prajñā
 • pūrvaka
 • itareṣām

Patanjali Yoga Sutra 1.20

1.21 tīvrasaṃvegānāmāsannaḥ

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥

 • tīvra
 • saṃvegānām
 • āsannaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.21

1.22 mṛdumadhyādhimātratvāttato’pi viśeṣaḥ

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥

 • mṛdu
 • madhyā
 • adhimātratvāt
 • tataḥ
 • api
 • viśeṣaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.22

1.23 īśvarapraṇidhānādvā

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥

 • īśvara
 • praṇidhānāt

Patanjali Yoga Sutra 1.23

1.24 kleśa karma vipākāśayaiḥparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ

क्लेश कर्म विपाकाशयैःपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥

 • kleśa
 • karma
 • vipāka
 • āśayaiḥ
 • aparāmṛṣṭaḥ
 • puruṣa
 • viśeṣaḥ
 • īśvaraḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.24

1.25 tatra niratiśayaṃ sarvajñabījam

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥

 • tatra
 • niratiśayaṃ
 • sarvajña
 • bījam

Patanjali Yoga Sutra 1.25

1.26 sa pūrveṣāmapiguruḥ kālenānavacchedāt

स पूर्वेषामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥

 • saḥ
 • pūrveṣām
 • api
 • guruḥ
 • kālena
 • anavacchedāt

Patanjali Yoga Sutra 1.26

1.27 tasya vācakaḥ praṇavaḥ

तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥

 • tasya
 • vācakaḥ
 • praṇavaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.27

1.28 tajjapaḥ tadarthabhāvanam

तज्जपः तदर्थभावनम् ॥२८॥

 • tat
 • japaḥ
 • tat
 • artha
 • bhāvanam

Patanjali Yoga Sutra 1.28

1.29 tataḥ pratyakcetanādhigamo’pyantarāyābhavaśca

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभवश्च ॥२९॥

 • tataḥ
 • pratyak
 • cetanā
 • adhigamaḥ
 • api
 • antarāya
 • abhāvaḥ
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 1.29

1.30 vyādhi styāna saṃśaya pramādālasyāvirati bhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni cittavikṣepāḥ te antarāyāḥ

व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः ॥३०॥

 • vyādhi
 • styāna
 • saṃśaya
 • pramāda
 • ālasya
 • avirati
 • bhrānti
 • darśana
 • alabdha
 • bhūmikatva
 • anavasthitatvāni
 • citta
 • vikṣepāḥ
 • te
 • antarāyāḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.30

1.31 duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsāḥ vikṣepa sahabhuvaḥ

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः ॥३१॥

 • duḥkha
 • daurmanasya
 • aṅgam
 • ejayatva
 • śvāsa
 • praśvāsāḥ
 • vikṣepa
 • sahabhuvaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.31

1.32 tatpratiṣedhārthamekatattvābhyāsaḥ

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥

 • tad
 • pratiṣedha
 • artham
 • eka
 • tattva
 • abhyāsaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.32

1.33 maitrī karuṇā muditopekṣāṇāṃsukhaduḥkha puṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ bhāvanātaḥ cittaprasādanam

मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणांसुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् ॥३३॥

 • maitrī
 • karuṇā
 • mudita
 • upekṣāṇāṃ
 • sukha
 • duḥkha
 • puṇya
 • apuṇya
 • viṣayāṇāṃ
 • bhāvanātaḥ
 • citta
 • prasādanam

Patanjali Yoga Sutra 1.33

1.34 pracchardanavidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥

 • pracchardana
 • vidhāraṇābhyāṃ
 • prāṇasya

Patanjali Yoga Sutra 1.34

1.35 viṣayavatī vā pravṛttirutpannā manasaḥ sthiti nibandhinī

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी ॥३५॥

 • viṣayavatī
 • pravṛttiḥ
 • utpannā
 • manasaḥ
 • sthiti
 • nibandhinī

Patanjali Yoga Sutra 1.35

1.36viśokā vā jyotiṣmatī

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥

 • viśokā
 • jyotiṣmatī

Patanjali Yoga Sutra 1.36

1.37vītarāga viṣayam vā cittam

वीतराग विषयम् वा चित्तम् ॥३७॥

 • vīta
 • rāga
 • viṣayam
 • cittam

Patanjali Yoga Sutra 1.37

1.38 svapnanidrā jñānālambanam vā

स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनम् वा ॥३८॥

 • svapna
 • nidrā
 • jñāna
 • ālambanam

Patanjali Yoga Sutra 1.38

1.39 yathābhimatadhyānādvā

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥३९॥

 • yathā
 • abhimata
 • dhyānāt

Patanjali Yoga Sutra 1.39

1.40 paramāṇu paramamahattvānto’sya vaśīkāraḥ

परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥

 • paramāṇu
 • parama
 • mahattva
 • anta
 • asya
 • vaśīkāraḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.40

1.41 kṣīṇavṛtterabhijātasyeva maṇergrahītṛgrahaṇagrāhyeṣu tatsthatadañjanatā samāpattiḥ

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥४१॥

 • kṣīṇa
 • vṛtteḥ
 • abhijātasya
 • iva
 • maṇeḥ
 • grahītṛ
 • grahaṇa
 • grāhyeṣu
 • tat
 • stha
 • tat
 • añjanatā
 • samāpattiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.41

1.42 tatra śabdārthajñānavikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥

 • tatra
 • śabda
 • artha
 • jñāna
 • vikalpaiḥ
 • saṃkīrṇā
 • savitarkā
 • samāpattiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.42

1.43 smṛtipariśuddhau svarūpaśūnyevārthamātranirbhāsā nirvitarkā

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥

 • smṛti
 • pariśuddhau
 • svarūpa
 • śūnya
 • iva
 • artha
 • mātra
 • nirbhāsā
 • nirvitarkā

Patanjali Yoga Sutra 1.43

1.44 etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥

 • etaya
 • eva
 • savicārā
 • nirvicārā
 • ca
 • sūkṣma
 • viṣayā
 • vyākhyātā

Patanjali Yoga Sutra 1.44

1.45 sūkṣmaviṣayatvamcāliṇga paryavasānam

सूक्ष्मविषयत्वम्चालिण्ग पर्यवसानम् ॥४५॥

 • sūkṣma
 • viṣayatvam
 • ca
 • aliṇga
 • paryavasānam

Patanjali Yoga Sutra 1.45

1.46 tā eva sabījassamādhiḥ

ता एव सबीजस्समाधिः ॥४६॥

 • tāḥ
 • eva
 • sabījaḥ
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.46

1.47 nirvicāravaiśāradye’dhyātmaprasādaḥ

निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥

 • nirvicāra
 • vaiśāradye
 • adhyātma
 • prasādaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.47

1.48 ṛtaṃbharā tatra prajñā

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥

 • ṛtaṃ
 • bharā
 • tatra
 • prajñā

Patanjali Yoga Sutra 1.48

1.49 śrutānumānaprajñābhyāmanyaviṣayā viśeṣārthatvāt

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥४९॥

 • śruta
 • anumāna
 • prajñābhyām
 • anya
 • viṣayā
 • viśeṣa
 • arthatvāt

Patanjali Yoga Sutra 1.49

1.50 tajjassaṃskāro’nyasaṃskāra pratibandhī

तज्जस्संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी ॥५०॥

 • tat
 • jaḥ
 • saṃskāraḥ
 • anya
 • saṃskāra
 • pratibandhī

Patanjali Yoga Sutra 1.50

1.51 tasyāpi nirodhe sarvanirodhānnirbījaḥ samādhiḥ

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥

 • tasya
 • api
 • nirodhe
 • sarva
 • nirodhāt
 • nirbījaḥ
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.51

Capítulo 2 Práctica (sadhana)

2.1 tapaḥ svādhyāyeśvarapraṇidhānāni kriyāyogaḥ

तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥१॥

 • tapaḥ
 • sva
 • adhyāya
 • iśvara
 • praṇidhānāni
 • kriyā
 • yogaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.1

2.2 samādhibhāvanārthaḥ kleśa tanūkaraṇārthaśca

 समाधिभावनार्थः क्लेश तनूकरणार्थश्च ॥२॥

 • samādhi
 • bhāvanā
 • arthaḥ
 • kleśa
 • tanū
 • karaṇa
 • arthaḥ
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.2

2.3 avidyāsmitārāgadveṣābhiniveśaḥ kleśāḥ

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशः क्लेशाः ॥३॥

 • avidyā
 • asmitā
 • rāga
 • dveṣa
 • abhiniveśaḥ
 • kleśāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.3

2.4 avidyā kṣetramuttareṣām prasuptatanuvicchinnodārāṇām

अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम् प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् ॥४॥

 • avidyā
 • kṣetram
 • uttareṣām
 • prasupta
 • tanu
 • vicchinna
 • udārāṇām

Patanjali Yoga Sutra 2.4

2.5 anityāśuciduḥkhānātmasu nityaśucisukhātmakhyātiravidyā

अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥५॥

 • anitya
 • aśuci
 • duḥkha
 • anātmasu
 • nitya
 • śuci
 • sukha
 • ātma
 • khyātiḥ
 • avidya

Patanjali Yoga Sutra 2.5

2.6 dṛgdarśanaśaktyorekātmataivāsmitāavidyāsmitārāgadveṣābhiniveśaḥ kleśāḥ

दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतैवास्मिता॥६॥

 • dṛg
 • darśana
 • śaktyoḥ
 • eka
 • ātmatā
 • iva
 • asmitā

Patanjali Yoga Sutra 2.6

2.7 sukhānuśayī rāgaḥ

सुखानुशयी रागः ॥७॥

 • sukha
 • anuśayī
 • rāgaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.7

2.8 duḥkhānuśayī dveṣaḥ

दुःखानुशयी द्वेषः ॥८॥

 • duḥkha
 • anuśayī
 • dveṣaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.8

2.9 svarasvāhi viduṣo’pi tathārūḍho’bhiniveśaḥ

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥९॥

 • sva
 • rasa
 • vāhī
 • viduṣaḥ
 • api
 • tathā
 • ārūḍhaḥ
 • abhiniveśaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.9

2.10 te pratiprasavaheyāḥ sūkṣmāḥ

ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ॥१०॥

 • te
 • pratiprasava
 • heyāḥ
 • sūkṣmāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.10

2.11 dhyāna heyāḥ tadvṛttayaḥ

ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः ॥११॥

 • dhyāna
 • heyāḥ
 • tat
 • vṛttayaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.11

2.12 kleśamūlaḥ karmāśayo dṛṣṭādṛṣṭajanmavedanīyaḥ

क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः ॥१२॥

 • kleśa
 • mūlaḥ
 • karma
 • āśayaḥ
 • dṛṣṭa
 • adṛṣṭa
 • janma
 • vedanīyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.12

2.13 sati mūle tadvipāko jātyāyurbhogāḥ
सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ॥१३॥

 • sati
 • mule
 • tat
 • vipākaḥ
 • jāti
 • āyuḥ
 • bhogāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.13

2.14 te hlāda paritāpaphalāḥ puṇyāpuṇyahetutvāt
ते ह्लाद परितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् ॥१४॥

 • te
 • hlāda
 • paritāpa
 • phalāḥ
 • puṇya
 • apuṇya
 • hetutvāt

Patanjali Yoga Sutra 2.14

2.15 pariṇāma tāpa saṃskāra duḥkhaiḥ guṇavṛttivirodhācca duḥkhameva sarvaṃ vivekinaḥ
परिणाम ताप संस्कार दुःखैः गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ॥१५॥

 • pariṇāma
 • tāpa
 • saṃskāra
 • duḥkhaiḥ
 • guṇa
 • vṛtti
 • virodhāt
 • ca
 • duḥkham
 • eva
 • sarvaṃ
 • vivekinaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.15

2.16 heyaṃ duḥkhamanāgatam
हेयं दुःखमनागतम् ॥१६॥

 • heyaṃ
 • duḥkham
 • anāgatam

Patanjali Yoga Sutra 2.16

2.17 draṣṭṛdṛśyayoḥ saṃyogo heyahetuḥ
द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः ॥१७॥

 • draṣṭṛ
 • dṛśyayoḥ
 • saṃyogaḥ
 • heya
 • hetuḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.17

2.18 prakāśakriyāsthitiśīlaṃ bhūtendriyātmakaṃ bhogāpavargārthaṃ dṛśyam
प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् ॥१८॥

 • prakāśa
 • kriya
 • sthiti
 • śīlaṃ
 • bhūta
 • indriya
 • ātmakaṃ
 • bhoga
 • apavarga
 • arthaṃ
 • dṛśyam

Patanjali Yoga Sutra 2.18

2.19 viśeṣāviśeṣaliṅgamātrāliṅgāni guṇaparvāṇi
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥१९॥

 • viśeṣa
 • aviśeṣa
 • liṅga
 • mātra
 • aliṅgāni
 • guṇa
 • parvāṇi

Patanjali Yoga Sutra 2.19

2.20 draṣṭā dṛśimātraḥ śuddho’pi pratyayānupaśyaḥ
द्रष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ॥२०॥

 • draṣṭā
 • dṛśi
 • mātraḥ
 • śuddhaḥ
 • api
 • pratyaya
 • anupaśyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.20

2.21 tadartha eva dṛśyasyātmā
तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा ॥२१॥

 • tat
 • artha
 • eva
 • dṛśyasya
 • ātmā

Patanjali Yoga Sutra 2.21

2.22 kṛtārthaṃ pratinaṣṭaṃpyanaṣṭaṃ tadanya sādhāraṇatvāt
कृतार्थं प्रतिनष्टंप्यनष्टं तदन्य साधारणत्वात् ॥२२॥

 • kṛta
 • arthaṃ
 • prati
 • naṣṭaṃ
 • api
 • anaṣṭaṃ
 • tat
 • anya
 • sādhāraṇatvāt

Patanjali Yoga Sutra 2.22

2.23 svasvāmiśaktyoḥ svarūpopalabdhihetuḥ saṃyogaḥ
स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः ॥२३॥

 • sva
 • svāmi
 • śaktyoḥ
 • svarūpa
 • upalabdhi
 • hetuḥ
 • saṃyogaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.23

2.24 tasya heturavidyā
तस्य हेतुरविद्या ॥२४॥

 • tasya
 • hetuḥ
 • avidyā

Patanjali Yoga Sutra 2.24

2.25 tadabhāvātsaṃyogābhāvo hānaṃ taddṛśeḥ kaivalyam
तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः कैवल्यम् ॥२५॥

 • tat
 • abhāvāt
 • saṃyoga
 • abhāvaḥ
 • hānaṃ
 • tat
 • dṛśeḥ
 • kaivalyam

Patanjali Yoga Sutra 2.25

2.26 vivekakhyātiraviplavā hānopāyaḥ
विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥२६॥

 • viveka
 • khyātiḥ
 • aviplavā
 • hāna
 • upāyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.26

2.27 tasya saptadhā prāntabhūmiḥ prajña
तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञ ॥२७॥

 • tasya
 • saptadhā
 • prānta
 • bhūmiḥ
 • prajñā

Patanjali Yoga Sutra 2.27

2.28 yogāṅgānuṣṭhānādaśuddhikṣaye jñānadīptirāvivekakhyāteḥ
योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः ॥२८॥

 • yoga
 • aṅga
 • anuṣṭhānāt
 • aśuddhi
 • kṣaye
 • jñāna
 • dīptiḥ
 • āviveka
 • khyāteḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.28

2.29 yama niyamāsana prāṇāyāma pratyāhāra dhāraṇā dhyāna samādhayo’ṣṭāvaṅgāni
यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२९॥

 • yama
 • niyama
 • asana
 • prāṇāyāma
 • pratyāhāra
 • dhāraṇā
 • dhyāna
 • samādhayaḥ
 • aṣṭāu
 • aṅgāni

Patanjali Yoga Sutra 2.29

2.30 ahiṃsāsatyāsteya brahmacaryāparigrahāḥ yamāḥ
अहिंसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः ॥३०॥

 • ahiṃsā
 • satya
 • asteya
 • brahmacarya
 • aparigrahāḥ
 • yamāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.30

2.31 jātideśakālasamayānavacchinnāḥ sārvabhaumāmahāvratam
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमामहाव्रतम् ॥३१॥

 • jāti
 • deśa
 • kāla
 • samaya
 • anavacchinnāḥ
 • sārvabhaumāḥ
 • mahāvratam

Patanjali Yoga Sutra 2.31

2.32 śauca saṃtoṣa tapaḥ svādhyāyeśvarapraṇidhānāni niyamāḥ
शौच संतोष तपः स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ॥३२॥

 • śauca
 • saṃtoṣa
 • tapaḥ
 • sva
 • adhyāya
 • iśvara
 • praṇidhānāni
 • niyamāḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.32

2.33 vitarkabādhane pratiprakṣabhāvanam
वितर्कबाधने प्रतिप्रक्षभावनम् ॥३३॥

 • vitarkaḥ
 • bādhane
 • pratiprakṣa
 • bhāvanam

Patanjali Yoga Sutra 2.33

2.34 vitarkā hiṃsādayaḥ kṛtakāritānumoditā lobhakrodhamohāpūrvakā mṛdumadhya adhimātrā duḥkhājñānānantaphalā iti pratiprakṣabhāvanam
वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहापूर्वका मृदुमध्य अधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिप्रक्षभावनम् ॥३४॥

 • vitarkā
 • hiṃsādayaḥ
 • kṛta
 • kārita
 • anumoditāḥ
 • lobha
 • krodha
 • mohā
 • pūrvakāḥ
 • mṛdu
 • madhya
 • adhimātrā
 • duḥkha
 • ajñāna
 • ananta
 • phalā
 • iti
 • pratiprakṣa
 • bhāvanam

Patanjali Yoga Sutra 2.34

2.35 ahiṃsāpratiṣṭhāyaṃ tatsannidhau vairatyāghaḥ
अहिंसाप्रतिष्ठायं तत्सन्निधौ वैरत्याघः ॥३५॥

 • ahiṃsā
 • pratiṣṭhāyaṃ
 • tat
 • sannidhau
 • vaira
 • tyāghaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.35

2.36 satyapratiṣthāyaṃ kriyāphalāśrayatvam
सत्यप्रतिष्थायं क्रियाफलाश्रयत्वम् ॥३६॥

 • satya
 • pratiṣthāyaṃ
 • kriya
 • phala
 • āśrayatvam

Patanjali Yoga Sutra 2.36

2.37 asteyapratiṣṭhāyāṃ sarvaratnopasthānam
अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ॥३७॥

 • asteya
 • pratiṣṭhāyāṃ
 • sarva
 • ratna
 • upasthānam

Patanjali Yoga Sutra 2.37

2.38 brahmacarya pratiṣṭhāyāṃ vīryalābhaḥ
ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥

 • brahmacarya
 • pratiṣṭhāyāṃ
 • vīrya
 • lābhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.38

2.39 aparigrahasthairye janmakathaṃtā saṃbodhaḥ
अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथंता संबोधः ॥३९॥

 • aparigraha
 • sthairye
 • janma
 • kathaṃtā
 • saṃbodhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.39

2.40 śaucāt svāṅgajugupsā parairasaṃsargaḥ
शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥

 • śaucāt
 • svāṅga
 • jugupsā
 • paraiḥ
 • asaṃsargaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.40

2.41 sattvaśuddhiḥ saumanasyaikāgryendriyajayātmadarśana yogyatvāni ca
सत्त्वशुद्धिः सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च ॥४१॥

 • sattva
 • śuddhiḥ
 • saumanasya
 • ekāgrya
 • indriya
 • jaya
 • ātma
 • darśana
 • yogyatvāni
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.41

2.42 saṃtoṣātanuttamassukhalābhaḥ
संतोषातनुत्तमस्सुखलाभः ॥४२॥

 • saṃtoṣāt
 • anuttama
 • sukha
 • lābhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.42

2.43 kāyendriyasiddhiraśuddhikṣayāt tapasaḥ
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः ॥४३॥

 • kaya
 • indriya
 • siddhiḥ
 • aśuddhi
 • kṣayāt
 • tapasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.43

2.44 svādhyāyādiṣṭadevatā saṃprayogaḥ
स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥४४॥

 • sva
 • adhyāyāt
 • iṣṭa
 • devatā
 • saṃprayogaḥ
 • ātma
 • darśana
 • yogyatvāni
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.44

2.45 samādhi siddhiḥīśvarapraṇidhānāt
समाधि सिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥४५॥

 • samādhi
 • siddhiḥ
 • īśvara
 • praṇidhānāt

Patanjali Yoga Sutra 2.45

2.46 sthirasukhamāsanam
स्थिरसुखमासनम् ॥४६॥

 • sthira
 • sukham
 • āsanam

Patanjali Yoga Sutra 2.46

2.47 prayatnaśaithilyānantasamāpattibhyām
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥४७॥

 • prayatna
 • śaithilya
 • ananta
 • samāpattibhyām

Patanjali Yoga Sutra 2.47

2.48 tato dvaṅdvānabhighātaḥ
ततो द्वङ्द्वानभिघातः ॥४८॥

 • tataḥ
 • dvaṅdva
 • anabhighātaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.48

2.49 tasmin sati śvāsapraśvāsayorgativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥

 • tasmin
 • sati
 • śvāsa
 • praśvāsayoḥ
 • gati
 • vicchedaḥ
 • prāṇāyāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.49

2.50 saḥ tu bāhyābhyantarasthambha vṛttiḥ deśakālasankhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ
स: तु बाह्याभ्यन्तरस्थम्भ वृत्तिः देशकालसन्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥

 • sa
 • tu
 • bāhya
 • ābhyantara
 • sthambha
 • vṛttiḥ
 • deśa
 • kāla
 • sankhyābhiḥ
 • paridṛṣṭaḥ
 • dīrgha
 • sūkṣmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.50

2.51 bāhyābhyantara viṣayākṣepī caturthaḥ
बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

 • bāhya
 • ābhyantara
 • viṣaya
 • ākṣepī
 • caturthaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.51

2.52 tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥

 • tataḥ
 • kṣīyate
 • prakāśa
 • āvaraṇam

Patanjali Yoga Sutra 2.52

2.53 dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ
धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

 • dhāraṇāsu
 • ca
 • yogyatā
 • manasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.53

2.54 svaviṣayāsaṃprayoge cittasya svarūpānukāraivendriyāṇāṃ pratyāhāraḥ
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

 • sva
 • viṣaya
 • asaṃprayoge
 • cittasya
 • svarūpa
 • anukāraḥ
 • iva
 • indriyāṇāṃ
 • pratyāhāraḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.54

2.55 tataḥ paramāvaśyatā indriyāṇām
ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् ॥५५॥

 • tataḥ
 • paramā
 • vaśyatā
 • indriyāṇām

Patanjali Yoga Sutra 2.52

2.53 dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ
धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

 • dhāraṇāsu
 • ca
 • yogyatā
 • manasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.53

2.54 svaviṣayāsaṃprayoge cittasya svarūpānukāraivendriyāṇāṃ pratyāhāraḥ
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

 • sva
 • viṣaya
 • asaṃprayoge
 • cittasya
 • svarūpa
 • anukāraḥ
 • iva
 • indriyāṇāṃ
 • pratyāhāraḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.54

2.55 tataḥ paramāvaśyatā indriyāṇām
ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् ॥५५॥

 • tataḥ
 • paramā
 • vaśyatā
 • indriyāṇām

Patanjali Yoga Sutra 2.52

Capítulo 3 Magnificencia (vibhuti)

3.1 deśabandhaḥ cittasya dhāraṇā
देशबन्धः चित्तस्य धारणा ॥१॥

 • deśa
 • bandhaḥ
 • cittasya
 • dhāraṇā

Patanjali Yoga Sutra 3.1

3.2 tatra pratyayaikatānatā dhyānam
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

 • tatra
 • pratyaya
 • ekatānatā
 • dhyānam

Patanjali Yoga Sutra 3.2

3.3 tadevārthamātranirbhāsaṃ svarūpaśūnyamivasamādhiḥ
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिवसमाधिः ॥३॥

 • tat
 • eva
 • artha
 • mātra
 • nirbhāsaṃ
 • svarūpa
 • śūnyam
 • iva
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.3

3.4 trayamekatra saṃyamaḥ
त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥

 • trayam
 • ekatra
 • saṃyamaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.4

3.5 tajjayāt prajñālokaḥ
तज्जयात् प्रज्ञालोकः ॥५॥

 • tat
 • jayāt
 • prajñā
 • lokaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.5

3.6 tasya bhūmiṣu viniyogaḥ
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

 • tasya
 • bhūmiṣu
 • viniyogaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.6

3.7 trayamantaraṅgaṃ pūrvebhyaḥ
त्रयमन्तरन्गं पूर्वेभ्यः ॥७॥

 • trayam
 • antaraṅgaṃ
 • pūrvebhyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.7

3.8 tadapi bahiraṅgaṃ nirbījasya
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥८॥

 • tat
 • api
 • bahiraṅgaṃ
 • nirbījasya

Patanjali Yoga Sutra 3.8

3.9 vyutthānanirodhasaṃskārayoḥ abhibhavaprādurbhāvau nirodhakṣaṇa cittānvayo nirodhapariṇāmaḥ
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥९॥

 • vyutthāna
 • nirodha
 • saṃskārayoḥ
 • abhibhava
 • prādurbhāvau
 • nirodha
 • kṣaṇa
 • citta
 • anvayaḥ
 • nirodha
 • pariṇāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.9

3.10 tasya praśāntavāhitā saṃskārat
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारत् ॥१०॥

 • tasya
 • praśānta
 • vāhitā
 • saṃskārat

Patanjali Yoga Sutra 3.10

3.11 sarvārthatā ekāgrātayoḥ kṣayodayau cittasya samādhipariṇāmaḥ
सर्वार्थता एकाग्रातयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥

 • sarva
 • arthatā
 • ekāgrātayoḥ
 • kṣaya
 • udayau
 • cittasya
 • samādhi
 • pariṇāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.11

3.12 tataḥ punaḥ śāntoditau tulyapratyayau cittasyaikāgratāpariṇāmaḥ
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥१२॥

 • tataḥ
 • punaḥ
 • śānta
 • uditau
 • tulya
 • pratyayau
 • cittasya
 • ekagrata
 • pariṇāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.12