Chant Chapter 1: Integration (samadhi)

1.1 atha yogānuśāsanam

अथ योगानुशासनम् ॥१॥

 • atha
 • yoga
 • ānuśāsanam

Patanjali Yoga Sutra 1.1

1.2 yogaścittavṛttinirodhaḥ

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥२॥

 • yogaḥ
 • citta
 • vṛtti

Patanjali Yoga Sutra 1.2

1.3 tadā draṣṭuḥ svarūpe’vasthānam

तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् ॥३॥

 • tadā
 • draṣṭuḥ
 • svarūpe
 • avasthānam

Patanjali Yoga Sutra 1.3

1.4 vṛtti sārūpyamitaratra

वृत्ति सारूप्यमितरत्र ॥४॥

 • vṛtti
 • sārūpyam
 • itaratra

Patanjali Yoga Sutra 1.4

1.5 vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ

वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्टाः ॥५॥

 • vṛttayaḥ
 • pañcatayyaḥ
 • kliṣṭa
 • akliṣṭāḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.5

1.6 pramāṇa viparyaya vikalpa nidrā smṛtayaḥ

प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः ॥६॥

 • pramāṇa
 • viparyaya
 • vikalpa
 • nidrā
 • smṛtayaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.6

1.7 pratyakṣānumānāgamāḥ pramāṇāni

प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥७॥

 • pratyakṣa
 • ānumāna
 • āgamāḥ
 • pramāṇāni

Patanjali Yoga Sutra 1.7

1.8 viparyayo mithyājñānamatadrūpa pratiṣṭham

विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठम् ॥८॥

 • viparyayaḥ
 • mithyā
 • jñānam
 • atad
 • rūpa
 • pratiṣṭham

Patanjali Yoga Sutra 1.8

1.9 śabdajñānānupātī vastuśūnyo vikalpaḥ

शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ॥९॥

 • śabda
 • jñāna
 • anupātī
 • vastu
 • śūnyaḥ
 • vikalpaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.9

1.10 abhāvapratyayālambanā vṛttirnidra

अभावप्रत्ययालम्बना तमोवृत्तिर्निद्र ॥१०॥

 • abhāva
 • pratyaya
 • ālambanā
 • vṛttiḥ
 • nidrā

Patanjali Yoga Sutra 1.10

1.11 anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ

अनुभूतविषयासंप्रमोषः स्मृतिः ॥११॥

 • anubhūta
 • viṣaya
 • asaṃpramoṣaḥ
 • smṛtiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.11

1.12 abhyāsavairāgyābhyāṃ tannirodhaḥ

अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥१२॥

 • abhyāsa
 • vairāgyābhyāṃ
 • tat
 • nirodhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.12

1.13 tatra sthitau yatno’bhyāsaḥ

तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥१३॥

 • tatra
 • sthitau
 • yatnaḥ
 • abhyāsaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.13

1.14 sa tu dīrghakāla nairantarya satkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ

स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥१४॥

 • saḥ
 • tu
 • dīrgha
 • kāla
 • nairantarya
 • satkāra
 • āsevitaḥ
 • dṛḍha
 • bhūmiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.14

1.15 dṛṣṭānuśravikaviṣayavitṛṣṇasya vaśīkārasaṃjṇā vairāgyam

दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्णा वैराग्यम् ॥१५॥

 • dṛṣṭa
 • anuśravika
 • viṣaya
 • vitṛṣṇasya
 • vaśīkāra
 • saṃjṇā
 • vairāgyam

Patanjali Yoga Sutra 1.15

1.16 tatparaṃ puruṣakhyāteḥ guṇavaitṛṣṇyam

तत्परं पुरुषख्यातेः गुणवैतृष्ण्यम् ॥१६॥

 • tat
 • paraṃ
 • puruṣa
 • khyāteḥ
 • guṇa
 • vaitṛṣṇyam

Patanjali Yoga Sutra 1.16

1.17 vitarkavicārānandāsmitārupānugamātsaṃprajñātaḥ

वितर्कविचारानन्दास्मितारुपानुगमात्संप्रज्ञातः ॥१७॥

 • vitarka
 • vicāra
 • ānanda
 • asmitā
 • rupā
 • anugamāt
 • saṃprajñātaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.17

1.18 virāmapratyayābhyāsapūrvaḥ saṃskāraśeṣo’nyaḥ

विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः ॥१८॥

 • virāma
 • pratyaya
 • abhyāsa
 • pūrvaḥ
 • saṃskāra
 • śeṣaḥ
 • anyaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.18

1.19 bhavapratyayo videhaprakṛtilayānam

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानम् ॥१९॥

 • bhava
 • pratyayaḥ
 • videha
 • prakṛti
 • layānām

Patanjali Yoga Sutra 1.19

1.20 śraddhāvīryasmṛti samādhiprajñāpūrvaka itareṣām

श्रद्धावीर्यस्मृति समाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषाम् ॥२०॥

 • śraddhā
 • vīrya
 • smṛti
 • samādhi
 • prajñā
 • pūrvaka
 • itareṣām

Patanjali Yoga Sutra 1.20

1.21 tīvrasaṃvegānāmāsannaḥ

तीव्रसंवेगानामासन्नः ॥२१॥

 • tīvra
 • saṃvegānām
 • āsannaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.21

Chapter 1

1.22 mṛdumadhyādhimātratvāttato’pi viśeṣaḥ

मृदुमध्याधिमात्रत्वात्ततोऽपि विशेषः ॥२२॥

 • mṛdu
 • madhyā
 • adhimātratvāt
 • tataḥ
 • api
 • viśeṣaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.22

1.23 īśvarapraṇidhānādvā

ईश्वरप्रणिधानाद्वा ॥२३॥

 • īśvara
 • praṇidhānāt

Patanjali Yoga Sutra 1.23

1.24 kleśa karma vipākāśayaiḥparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ

क्लेश कर्म विपाकाशयैःपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥२४॥

 • kleśa
 • karma
 • vipāka
 • āśayaiḥ
 • aparāmṛṣṭaḥ
 • puruṣa
 • viśeṣaḥ
 • īśvaraḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.24

1.25 tatra niratiśayaṃ sarvajñabījam

तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ॥२५॥

 • tatra
 • niratiśayaṃ
 • sarvajña
 • bījam

Patanjali Yoga Sutra 1.25

1.26 sa pūrveṣāmapiguruḥ kālenānavacchedāt

स पूर्वेषामपिगुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥२६॥

 • saḥ
 • pūrveṣām
 • api
 • guruḥ
 • kālena
 • anavacchedāt

Patanjali Yoga Sutra 1.26

1.27 tasya vācakaḥ praṇavaḥ

तस्य वाचकः प्रणवः ॥२७॥

 • tasya
 • vācakaḥ
 • praṇavaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.27

1.28 tajjapaḥ tadarthabhāvanam

तज्जपः तदर्थभावनम् ॥२८॥

 • tat
 • japaḥ
 • tat
 • artha
 • bhāvanam

Patanjali Yoga Sutra 1.28

1.29 tataḥ pratyakcetanādhigamo’pyantarāyābhavaśca

ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभवश्च ॥२९॥

 • tataḥ
 • pratyak
 • cetanā
 • adhigamaḥ
 • api
 • antarāya
 • abhāvaḥ
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 1.29

1.30 vyādhi styāna saṃśaya pramādālasyāvirati bhrāntidarśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni cittavikṣepāḥ te antarāyāḥ

व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपाः ते अन्तरायाः ॥३०॥

 • vyādhi
 • styāna
 • saṃśaya
 • pramāda
 • ālasya
 • avirati
 • bhrānti
 • darśana
 • alabdha
 • bhūmikatva
 • anavasthitatvāni
 • citta
 • vikṣepāḥ
 • te
 • antarāyāḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.30

1.31 duḥkhadaurmanasyāṅgamejayatvaśvāsapraśvāsāḥ vikṣepa sahabhuvaḥ

दुःखदौर्मनस्याङ्गमेजयत्वश्वासप्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः ॥३१॥

 • duḥkha
 • daurmanasya
 • aṅgam
 • ejayatva
 • śvāsa
 • praśvāsāḥ
 • vikṣepa
 • sahabhuvaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.31

1.32 tatpratiṣedhārthamekatattvābhyāsaḥ

तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः ॥३२॥

 • tad
 • pratiṣedha
 • artham
 • eka
 • tattva
 • abhyāsaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.32

1.33 maitrī karuṇā muditopekṣāṇāṃsukhaduḥkha puṇyāpuṇyaviṣayāṇāṃ bhāvanātaḥ cittaprasādanam

मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणांसुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातः चित्तप्रसादनम् ॥३३॥

 • maitrī
 • karuṇā
 • mudita
 • upekṣāṇāṃ
 • sukha
 • duḥkha
 • puṇya
 • apuṇya
 • viṣayāṇāṃ
 • bhāvanātaḥ
 • citta
 • prasādanam

Patanjali Yoga Sutra 1.33

1.34 pracchardanavidhāraṇābhyāṃ vā prāṇasya

प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥३४॥

 • pracchardana
 • vidhāraṇābhyāṃ
 • prāṇasya

Patanjali Yoga Sutra 1.34

1.35 viṣayavatī vā pravṛttirutpannā manasaḥ sthiti nibandhinī

विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धिनी ॥३५॥

 • viṣayavatī
 • pravṛttiḥ
 • utpannā
 • manasaḥ
 • sthiti
 • nibandhinī

Patanjali Yoga Sutra 1.35

1.36viśokā vā jyotiṣmatī

विशोका वा ज्योतिष्मती ॥३६॥

 • viśokā
 • jyotiṣmatī

Patanjali Yoga Sutra 1.36

1.37vītarāga viṣayam vā cittam

वीतराग विषयम् वा चित्तम् ॥३७॥

 • vīta
 • rāga
 • viṣayam
 • cittam

Patanjali Yoga Sutra 1.37

1.38 svapnanidrā jñānālambanam vā

स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनम् वा ॥३८॥

 • svapna
 • nidrā
 • jñāna
 • ālambanam

Patanjali Yoga Sutra 1.38

1.39 yathābhimatadhyānādvā

यथाभिमतध्यानाद्वा ॥३९॥

 • yathā
 • abhimata
 • dhyānāt

Patanjali Yoga Sutra 1.39

1.40 paramāṇu paramamahattvānto’sya vaśīkāraḥ

परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः ॥४०॥

 • paramāṇu
 • parama
 • mahattva
 • anta
 • asya
 • vaśīkāraḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.40

1.41 kṣīṇavṛtterabhijātasyeva maṇergrahītṛgrahaṇagrāhyeṣu tatsthatadañjanatā samāpattiḥ

क्षीणवृत्तेरभिजातस्येव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः ॥४१॥

 • kṣīṇa
 • vṛtteḥ
 • abhijātasya
 • iva
 • maṇeḥ
 • grahītṛ
 • grahaṇa
 • grāhyeṣu
 • tat
 • stha
 • tat
 • añjanatā
 • samāpattiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.41

1.42 tatra śabdārthajñānavikalpaiḥ saṃkīrṇā savitarkā samāpattiḥ

तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः ॥४२॥

 • tatra
 • śabda
 • artha
 • jñāna
 • vikalpaiḥ
 • saṃkīrṇā
 • savitarkā
 • samāpattiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.42

1.43 smṛtipariśuddhau svarūpaśūnyevārthamātranirbhāsā nirvitarkā

स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का ॥४३॥

 • smṛti
 • pariśuddhau
 • svarūpa
 • śūnya
 • iva
 • artha
 • mātra
 • nirbhāsā
 • nirvitarkā

Patanjali Yoga Sutra 1.43

1.44 etayaiva savicārā nirvicārā ca sūkṣmaviṣayā vyākhyātā

एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता ॥४४॥

 • etaya
 • eva
 • savicārā
 • nirvicārā
 • ca
 • sūkṣma
 • viṣayā
 • vyākhyātā

Patanjali Yoga Sutra 1.44

1.45 sūkṣmaviṣayatvamcāliṇga paryavasānam

सूक्ष्मविषयत्वम्चालिण्ग पर्यवसानम् ॥४५॥

 • sūkṣma
 • viṣayatvam
 • ca
 • aliṇga
 • paryavasānam

Patanjali Yoga Sutra 1.45

1.46 tā eva sabījassamādhiḥ

ता एव सबीजस्समाधिः ॥४६॥

 • tāḥ
 • eva
 • sabījaḥ
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.46

1.47 nirvicāravaiśāradye’dhyātmaprasādaḥ

निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ॥४७॥

 • nirvicāra
 • vaiśāradye
 • adhyātma
 • prasādaḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.47

1.48 ṛtaṃbharā tatra prajñā

ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा ॥४८॥

 • ṛtaṃ
 • bharā
 • tatra
 • prajñā

Patanjali Yoga Sutra 1.48

1.49 śrutānumānaprajñābhyāmanyaviṣayā viśeṣārthatvāt

श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥४९॥

 • śruta
 • anumāna
 • prajñābhyām
 • anya
 • viṣayā
 • viśeṣa
 • arthatvāt

Patanjali Yoga Sutra 1.49

1.50 tajjassaṃskāro’nyasaṃskāra pratibandhī

तज्जस्संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी ॥५०॥

 • tat
 • jaḥ
 • saṃskāraḥ
 • anya
 • saṃskāra
 • pratibandhī

Patanjali Yoga Sutra 1.50

1.51 tasyāpi nirodhe sarvanirodhānnirbījaḥ samādhiḥ

तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्बीजः समाधिः ॥५१॥

 • tasya
 • api
 • nirodhe
 • sarva
 • nirodhāt
 • nirbījaḥ
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 1.51

2.40 śaucāt svāṅgajugupsā parairasaṃsargaḥ
शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः ॥४०॥

 • śaucāt
 • svāṅga
 • jugupsā
 • paraiḥ
 • asaṃsargaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.40

2.41 sattvaśuddhiḥ saumanasyaikāgryendriyajayātmadarśana yogyatvāni ca
सत्त्वशुद्धिः सौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शन योग्यत्वानि च ॥४१॥

 • sattva
 • śuddhiḥ
 • saumanasya
 • ekāgrya
 • indriya
 • jaya
 • ātma
 • darśana
 • yogyatvāni
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.41

2.42 saṃtoṣātanuttamassukhalābhaḥ
संतोषातनुत्तमस्सुखलाभः ॥४२॥

 • saṃtoṣāt
 • anuttama
 • sukha
 • lābhaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.42

2.43 kāyendriyasiddhiraśuddhikṣayāt tapasaḥ
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात् तपसः ॥४३॥

 • kaya
 • indriya
 • siddhiḥ
 • aśuddhi
 • kṣayāt
 • tapasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.43

2.44 svādhyāyādiṣṭadevatā saṃprayogaḥ
स्वाध्यायादिष्टदेवता संप्रयोगः ॥४४॥

 • sva
 • adhyāyāt
 • iṣṭa
 • devatā
 • saṃprayogaḥ
 • ātma
 • darśana
 • yogyatvāni
 • ca

Patanjali Yoga Sutra 2.44

2.45 samādhi siddhiḥīśvarapraṇidhānāt
समाधि सिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ॥४५॥

 • samādhi
 • siddhiḥ
 • īśvara
 • praṇidhānāt

Patanjali Yoga Sutra 2.45

2.46 sthirasukhamāsanam
स्थिरसुखमासनम् ॥४६॥

 • sthira
 • sukham
 • āsanam

Patanjali Yoga Sutra 2.46

2.47 prayatnaśaithilyānantasamāpattibhyām
प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ॥४७॥

 • prayatna
 • śaithilya
 • ananta
 • samāpattibhyām

Patanjali Yoga Sutra 2.47

2.48 tato dvaṅdvānabhighātaḥ
ततो द्वङ्द्वानभिघातः ॥४८॥

 • tataḥ
 • dvaṅdva
 • anabhighātaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.48

2.49 tasmin sati śvāsapraśvāsayorgativicchedaḥ prāṇāyāmaḥ
तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः ॥४९॥

 • tasmin
 • sati
 • śvāsa
 • praśvāsayoḥ
 • gati
 • vicchedaḥ
 • prāṇāyāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.49

2.50 saḥ tu bāhyābhyantarasthambha vṛttiḥ deśakālasankhyābhiḥ paridṛṣṭo dīrghasūkṣmaḥ
स: तु बाह्याभ्यन्तरस्थम्भ वृत्तिः देशकालसन्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः ॥५०॥

 • sa
 • tu
 • bāhya
 • ābhyantara
 • sthambha
 • vṛttiḥ
 • deśa
 • kāla
 • sankhyābhiḥ
 • paridṛṣṭaḥ
 • dīrgha
 • sūkṣmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.50

2.51 bāhyābhyantara viṣayākṣepī caturthaḥ
बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थः ॥५१॥

 • bāhya
 • ābhyantara
 • viṣaya
 • ākṣepī
 • caturthaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.51

2.52 tataḥ kṣīyate prakāśāvaraṇam
ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् ॥५२॥

 • tataḥ
 • kṣīyate
 • prakāśa
 • āvaraṇam

Patanjali Yoga Sutra 2.52

2.53 dhāraṇāsu ca yogyatā manasaḥ
धारणासु च योग्यता मनसः ॥५३॥

 • dhāraṇāsu
 • ca
 • yogyatā
 • manasaḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.53

2.54 svaviṣayāsaṃprayoge cittasya svarūpānukāraivendriyāṇāṃ pratyāhāraḥ
स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारैवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥

 • sva
 • viṣaya
 • asaṃprayoge
 • cittasya
 • svarūpa
 • anukāraḥ
 • iva
 • indriyāṇāṃ
 • pratyāhāraḥ

Patanjali Yoga Sutra 2.54

2.55 tataḥ paramāvaśyatā indriyāṇām
ततः परमावश्यता इन्द्रियाणाम् ॥५५॥

 • tataḥ
 • paramā
 • vaśyatā
 • indriyāṇām

Patanjali Yoga Sutra 2.52

Chapter 3 Magnificence (vibhuti)

3.1 deśabandhaḥ cittasya dhāraṇā
देशबन्धः चित्तस्य धारणा ॥१॥

 • deśa
 • bandhaḥ
 • cittasya
 • dhāraṇā

 

Patanjali Yoga Sutra 3.1

3.2 tatra pratyayaikatānatā dhyānam
तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम् ॥२॥

 • tatra
 • pratyaya
 • ekatānatā
 • dhyānam

Patanjali Yoga Sutra 3.2

3.3 tadevārthamātranirbhāsaṃ svarūpaśūnyamivasamādhiḥ
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिवसमाधिः ॥३॥

 • tat
 • eva
 • artha
 • mātra
 • nirbhāsaṃ
 • svarūpa
 • śūnyam
 • iva
 • samādhiḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.3

3.4 trayamekatra saṃyamaḥ
त्रयमेकत्र संयमः ॥४॥

 • trayam
 • ekatra
 • saṃyamaḥ

 

Patanjali Yoga Sutra 3.4

3.5 tajjayāt prajñālokaḥ
तज्जयात् प्रज्ञालोकः ॥५॥

 • tat
 • jayāt
 • prajñā
 • lokaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.5

3.6 tasya bhūmiṣu viniyogaḥ
तस्य भूमिषु विनियोगः ॥६॥

 • tasya
 • bhūmiṣu
 • viniyogaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.6

3.7 trayamantaraṅgaṃ pūrvebhyaḥ
त्रयमन्तरन्गं पूर्वेभ्यः ॥७॥

 • trayam
 • antaraṅgaṃ
 • pūrvebhyaḥ

 

Patanjali Yoga Sutra 3.7

3.8 tadapi bahiraṅgaṃ nirbījasya
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥८॥

 • tat
 • api
 • bahiraṅgaṃ
 • nirbījasya

Patanjali Yoga Sutra 3.8

3.9 vyutthānanirodhasaṃskārayoḥ abhibhavaprādurbhāvau nirodhakṣaṇa cittānvayo nirodhapariṇāmaḥ
व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोः अभिभवप्रादुर्भावौ निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥९॥

 • vyutthāna
 • nirodha
 • saṃskārayoḥ
 • abhibhava
 • prādurbhāvau
 • nirodha
 • kṣaṇa
 • citta
 • anvayaḥ
 • nirodha
 • pariṇāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.9

3.10 tasya praśāntavāhitā saṃskārat
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारत् ॥१०॥

 • tasya
 • praśānta
 • vāhitā
 • saṃskārat

 

 

Patanjali Yoga Sutra 3.10

3.11 sarvārthatā ekāgrātayoḥ kṣayodayau cittasya samādhipariṇāmaḥ
सर्वार्थता एकाग्रातयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥११॥

 • sarva
 • arthatā
 • ekāgrātayoḥ
 • kṣaya
 • udayau
 • cittasya
 • samādhi
 • pariṇāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.11

3.12 tataḥ punaḥ śāntoditau tulyapratyayau cittasyaikāgratāpariṇāmaḥ
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः ॥१२॥

 • tataḥ
 • punaḥ
 • śānta
 • uditau
 • tulya
 • pratyayau
 • cittasya
 • ekagrata
 • pariṇāmaḥ

Patanjali Yoga Sutra 3.12